pob Categori

Hafan> Newyddion

Manteision Defnyddio Backpack Harnais Plentyn

Gall plant fod yn dipyn o lond llaw; i lawer o rieni, gall cadw i fyny â nhw fod yn frawychus. Prif fantais defnyddio sach gefn harnais plant yw cadw'ch plentyn yn ddiogel. Pan fydd eich plentyn o fewn cwmpas agos, gallwch ei amddiffyn rhag brifo ei hun neu fynd i berygl.

Bu sawl dadl ynghylch defnyddio leashes ar gyfer plant. Fodd bynnag, mae manteision defnyddio sach gefn harnais yn llawer mwy na'r anfanteision.

Darnau Disglair a Lliwgar

Mae eich plentyn bach yn tyfu ac o'r herwydd, yn adeiladu personoliaeth. Os yw'ch plentyn bach yn tyfu i fyny i fod yn fashionista bach, gallwch chi gael sach gefn iddo yn ei hoff liw a dyluniad, o ieir bach yr haf i ddeinosoriaid a dyn iâ. Gall cael sach gefn gyda lliwiau llachar a gwych godi ysbryd eich plentyn a hyd yn oed eu hudo i dagio ar gyfer gwibdaith.

Mae Harness Backpack yn Ymarferol

Nid yn unig y bydd y sach gefn harnais yn cadw'ch plentyn yn agos, ond mae hefyd yn ddull defnyddiol o gadw'ch plant yn ddiogel, yn enwedig os oes gennych chi nifer o blant ifanc. Er enghraifft, bydd mam sydd eisiau croesi'r stryd gyda thri phlentyn bach yn ei wneud yn well gan ddefnyddio bagiau cefn harnais.

Felly, mae'r sach gefn harnais yn cyflwyno ffordd ymarferol i deuluoedd ag efeilliaid neu blant o'r un grŵp oedran eu cadw'n ddiogel yn y golwg.

Mwy o Weithgaredd Corfforol

Mae gordewdra yn bryder iechyd cynyddol, ac mae hefyd yn effeithio ar blant. Un fantais sylweddol o ddefnyddio harnais plentyn yw ei fod yn caniatáu i'ch plentyn gael mwy o weithgarwch corfforol. Bellach gall plant ifanc gerdded o gwmpas yn ddiogel a gwneud ymarfer corff. Ar y llaw arall, mae stroller plentyn yn atal plant rhag cael unrhyw fath o ymarfer corff.

Mae'n Caniatáu i Blant Brofi'r Byd

Dylid caniatáu i blant archwilio a phrofi'r byd. Harneisiau yw'r ffordd fwyaf diogel o wneud hyn. Gall eich plentyn archwilio ei amgylchoedd tra bydd o fewn cyrraedd diogel. Mae plant sy'n cael rhywfaint o ryddid i archwilio eu hamgylchedd yn dysgu annibyniaeth o oedran cynnar.

Symudiad Haws gyda Phlant Anghenion Arbennig

Gall harneisiau fod yn fuddiol ar gyfer symud plant ag anghenion arbennig. Yn aml, nid oes gan blant ag awtistiaeth, ADHD, a syndrom Down unrhyw gysyniad o berygl ac mae angen monitro ychwanegol arnynt. Bydd harneisiau yn sicrhau eich bod yn cadw eich plentyn anghenion arbennig i ffwrdd o sefyllfaoedd peryglus.

Dofi y Rhedwr

Dim kidding, ond mae rhai plant yn symud yn gyflym iawn. Mae'n dod yn fwy heriol i rieni plant sy'n dirmygu eu stroller ac mae'n well ganddynt gerdded neu redeg (yn fwyaf tebygol) i gadw i fyny. Mae'r harnais yn caniatáu i chi siopa neu gael y post tra'n sicrhau bod eich plentyn bach yn ddiogel o fewn cyrraedd.

Cadwch y Pedoffiliaid i Ffwrdd

Yn anffodus, rydym yn byw mewn byd lle mae pedoffiliaid yn bodoli. Gallwch gael eich plentyn yn agos a sylwi os yw rhywun yn ceisio mynd â nhw i ffwrdd. Felly, un o'r ffyrdd o gadw'ch plant yn ddiogel yn yr awyr agored yw trwy ddefnyddio'r sach gefn harnais.

Storio Wedi'i Wneud yn Hawdd

Bydd yr offer diogelwch hwn yn cadw'ch un bach yn ddiogel ac yn darparu digon o le storio i gadw hanfodion eich plentyn. Os ydych chi'n mynd ar daith fer, mae'n ddefnyddiol fel storfa ychwanegol. Yn fwy felly, daw'r backpack harnais gyda strap ar y frest y gallant ei ddefnyddio tan y cyfnod cyn-ysgol.

Fel rhiant, dylech chi hefyd fynd am y gorau o ran materion sy'n ymwneud â'ch plentyn. Dyna pam y dylech gael harnais sy'n wydn ac yn para'n hir. Dyma rai nodweddion hanfodol i gadw llygad amdanynt wrth siopa am sach gefn harnais ar gyfer eich un bach.

Harneisio

Daw'r harnais mewn gwahanol arddulliau, ac mae'n hanfodol ystyried beth fydd yn gweithio orau i chi a'ch babi. Os oes gennych blentyn sy'n gryf ac yn gyflym ar ei draed, dylech ddod o hyd i harnais gyda strap dwbl ar y frest. Bydd strap brest sengl yn gweithio orau ar gyfer plentyn llai egnïol.

Tennyn Gwydn

Rydym yn argymell mynd am frand ag enw da ar gyfer defnyddio deunyddiau gwydn o ansawdd uchel. Gwiriwch adolygiadau gan brynwyr a sicrhau bod cryfder y clip yn cael ei wneud gyda deunyddiau gwydn ychwanegol.

Storio Da

Dylech ddod o hyd i sach gefn gyda gallu da i storio diaper eich plentyn ac ychydig o deganau neu hanfodion eraill. Mae rhai o'r gerau diogelwch hyn wedi'u cynllunio gyda storfa allanol ar gyfer poteli dŵr. Fodd bynnag, mae'n bwysig peidio â gorlwytho bag cefn eich babi gan y gallai hyn ei bwyso a'i fesur.

Strapiau Cyfforddus

Daw gwarbaciau harnais da gyda strapiau wedi'u padio sy'n rhoi cysur ychwanegol i'ch plentyn. Dylai strap y frest hefyd ddosbarthu pwysau'r bag yn gyfartal. Mae'r padin ychwanegol yn ei gwneud hi'n haws ei ddefnyddio am gyfnod mwy estynedig.

Hawdd i'w Glanhau

Gan y gall plant bach fod yn flêr, mae'n debygol y bydd sach gefn eich plentyn yn mynd yn fudr yn aml. Felly, mae'n bwysig dod o hyd i un gyda deunyddiau sy'n hawdd eu cynnal. Rydym yn argymell dod o hyd i un y gellir ei olchi â pheiriant.

Reins datodadwy ar gyfer Rheolaeth Rhieni

Mae awenau datodadwy yn caniatáu ichi gadw'ch plentyn yn agos ac yn ddiogel, yn enwedig yn ystod cynulliadau mawr a gwibdeithiau teulu. Mae gan rai modelau label tag enw ac awenau wedi'u clipio ar y cefn i gael sicrwydd ychwanegol.

Sut i lanhau'ch harnais backpack

Defnyddiwch dywel llaith a glanedydd ysgafn i lanhau â llaw. Nid oes angen sebon arbennig. Yn syml, sychwch unrhyw fudr, neu defnyddiwch frwsh meddal i lanhau unrhyw raean.

Gadewch i'r cludwr aer sychu. Nid yw sychwr yn ddelfrydol ar gyfer sach gefn eich plentyn. Gallai eich sychwr gynnal difrod os oes bar metel yn y sach gefn.

Ceisiwch osgoi defnyddio peiriant golchi os oes bar metel ar yr harnais.

Nid ydym yn argymell defnyddio glanedydd hylif na channydd. Mae sebonau caled mewn perygl o ddinistrio'r byclau a'r ffabrig.

Fel gyda phob cynnyrch ffabrig, gall pylu ddigwydd dros amser yn yr haul.

Storiwch y cludwr dan do, i ffwrdd o olau haul uniongyrchol, ac mewn man sych.

Rydym yn gwneud bagiau cefn harnais o ansawdd uchel mewn swmp a gallwn addasu eich archeb yn ôl eich dewis. Gyda thîm o weithwyr proffesiynol sy'n cael eu gyrru gan gwsmeriaid, rydym yn sicrhau bod pob cwsmer yn cael gwasanaeth premiwm a llongau cyflym. Os gwelwch yn dda, llenwch y ffurflen gysylltu i gysylltu â ni.

Newyddion Diweddaraf

 • Ymunwch â ni yn Ffair Cynhyrchion Babanod K+J Cologne 2023! Newyddion Cyffrous o Ofal Plant FeeMe

  Ar ôl cyfnod hir o ddisgwyl, mae FEEME Childcare yn gyffrous i gyhoeddi ein bod yn cymryd rhan yn Ffair Cynhyrchion Babanod Cologne K+J, sydd i'w chynnal rhwng Medi 7fed a 9fed, 2023. Wrth i ni ddod allan o'r heriau a gyflwynir gan y pandemig, w. ..

 • Trefnydd Stroller: Sut i Ddewis yr Un Gorau

  Un o'r pethau pwysicaf fel rhiant yw dod o hyd i'r dulliau mwyaf diogel a hawsaf i ofalu am eich babi. Mae hyn yn golygu prynu'r eitemau angenrheidiol i wneud eich tasgau magu plant yn llai heriol a phleserus i chi a'ch plentyn. Trefnydd stroller...

 • Manteision Defnyddio Backpack Harnais Plentyn

  Gall plant fod yn dipyn o lond llaw; i lawer o rieni, gall cadw i fyny â nhw fod yn frawychus. Prif fantais defnyddio sach gefn harnais plentyn yw cadw'ch plentyn yn ddiogel. Pan fydd eich plentyn o fewn cwmpas agos, gallwch ei amddiffyn rhag brifo ei hun ...

 • Car Haul: Manteision a Beth i'w Ystyried Cyn Cael Un

  Os ydych chi'n berchen ar gar, yn bendant dylech chi ystyried prynu cysgod haul car. Yn y bôn, mae cysgod haul car yn rhwystro golau haul uniongyrchol rhag mynd i mewn i gerbyd, a thrwy hynny gadw'ch un bach a'r rhai sy'n byw yn y car yn gyfforddus. Mae hefyd yn helpu i gadw car...

Categorïau poeth